JOGI ÉS ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

A honlap felhasználása előtt kérjük, olvassa el az alábbi jogi nyilatkozatot. A honlap 18 év felettiek számára készült.

Weboldalunkon egy háttér-adatbázis („QualityCare™ Adatbázis”) felhasználásával személyre szabott ingyenes online információnyújtás érhető el a pikkelysömörrel élők számára a betegséggel történő együttélés megkönnyítése érdekében („Információs Életvezetés-támogatás”).

Az Információs Életvezetés-támogatást a LEO Pharma A/S (székhely: DK-2750 Ballerup, Industriparken 55., Dánia; cégjegyzékszám [CVR-nr]: 56759514; kapcsolattartó: Dr. Bondár Andrea; Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [„NAIH”] általi nyilvántartási szám: NAIH 66457/2013.; „Szolgáltató”) nyújtja.

A jelen jogi és adatkezelési nyilatkozat („Nyilatkozat”) az Információs Életvezetés-támogatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket foglalja össze. A Nyilatkozat továbbá – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 20.§-a rendelkezéseinek megfelelően – az Információs Életvezetés-támogatás igénybevételével összefüggő adatkezelés kapcsán tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy

 • a Szolgáltató milyen személyes adatokat tart nyilván,
 • azokat a Szolgáltató milyen célból, milyen jogalapon, milyen módon és meddig kezeli,
 • az érintett adatokat kik ismerhetik meg.
A Nyilatkozat felvilágosítást nyújt arra vonatkozóan is, hogy
 • hogyan lehet kérni a kezelt adatok pontosítását, zárolását, vagy törlését a Szolgáltató nyilvántartásából;
 • az érintetteknek az adatkezelés kapcsán milyen jogaik vannak, illetve
 • jogaik sérelme esetén az érintetteknek milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

A Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azokra a külső, azaz eltérő domain alatti internet-oldalakra, amelyek az Információs Életvezetés-támogatás kapcsán külső linkeken keresztül érhetőek el. Ezen külső linkeken elérhető internet-oldalak tartalmára, az ezek üzemeltetői által végzett adatkezelési és/vagy egyéb tevékenységre a Szolgáltató felelőssége nem terjed ki.

A Nyilatkozat elfogadásával Ön mint az Információs Életvezetés-támogatást igénybe vevő személy („Igénybevevő”) jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte és teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve hogy a Nyilatkozatban leírtakat teljes mértékben megértette és elfogadta, továbbá tudomásul vette, hogy a Nyilatkozat elektronikus úton történő elfogadása egyben írásbeli nyilatkozatnak és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy az Információs Életvezetés-támogatással kapcsolatos tevékenysége a Nyilatkozatban foglaltaknak megfelel.

AZ INFORMÁCIÓS ÉLETVEZETÉS-TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI ÉS A KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Információs Életvezetés-támogatás keretében nyújtott szolgáltatás igénybevételének alsó korhatára a betöltött 18. életév.

Az Életvezetés-támogatás egy ingyenes szolgáltatás, amelyet az Igénybevevő a jelen Nyilatkozat elfogadásával és az online regisztrációs űrlap kitöltésével („Regisztráció”) vehet igénybe. A Regisztráció során az Igénybevevő részéről személyes adatok megadása szükséges, melyeket a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felvesz és kezel.

A Szolgáltató adatkezelésének jogalapja a 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező Igénybevevő önkéntes hozzájárulása, az adatkezelés az Igénybevevő önkéntes adatszolgáltatásán alapul.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Információs Életvezetés-támogatás igénybevételének érdekében az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • vezetéknév és keresztnév,
 • e-mail elérhetőség (a továbbiakban együtt „Kötelező Személyes Adatok”).

A fenti Kötelező Személyes Adatokon kívül az Információs Életvezetés-támogatás használata közben, illetve a PROFIL oldalon opcionálisan megadható:

 • pikkelysömörhöz kapcsolódó érdeklődési területek
 • mobiltelefonszám
 • jelenlegi terápia
 • születési ideje
 • irányítószám

(a továbbiakban együtt “Profiloldalon Megadható Személyes Adatok”)

Az Igénybevevő a Regisztráció során a fentiekre tekintettel önkéntesen bocsátja a Kötelező Személyes Adatokat a Szolgáltató rendelkezésére, és ezek vonatkozásában az adatrögzítéshez és az adatkezeléshez a jelen Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul; az Igénybevevő e hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Az Igénybevevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szolgáltató nem vizsgálja, azok valóságáért az Igénybevevő felelős.

Továbbiakban a Kötelező Személyes Adatok és a Profiloldalon Megadható Személyes Adatok együtt “Személyes Adatok”)

A Szolgáltató a Személyes Adatokat célhoz kötötten kezeli.

A Szolgáltató az Igénybevevők által a QualityCare™ weboldalra történő Regisztráció és használat során megadott Személyes Adatokat az alábbi célok érdekében kezeli, dolgoztatja, illetve használja fel:

 • a QualityCare™ Adatbázisból az Igénybevevől részére kialakítandó, személyreszabott adattartalom összeállítása;
 • az Igénybevevők figyelmébe ajánlott cikkeket, információkat tartalmazó tájékoztató sms-ek és email-es hírlevelek rendszeres küldése;
 • az Információs Életvezetés-támogatáshoz kapcsolódó kapcsolattartás az Igénybevevőkkel;
 • az Igénybevevők tájékoztatása a Szolgáltató által nyújtott új szolgáltatásokra vonatkozóan;
 • a QualityCare™ weboldal adminisztrációja; illetve statisztikák kinyerése

A Szolgáltató az Információs Életvezetés-támogatást a későbbiekben további szolgáltatásokkal kívánja bővíteni („Bővítés”). Az Információs Életvezetés-támogatás a Bővítés folytán egy komplex Életvezetés támogatási szolgáltatáscsomag részeként továbbra is elérhető lesz az Igénybevevő részére. Jelen Nyilatkozat nem terjed ki a Bővítés részeként a későbbiekben elérhetővé váló újabb szolgáltatásokra, melyeket a Szolgáltató eltérő feltételek mellett biztosíthat. Amennyiben az Igénybevevő a Bővítés körében elérhető új szolgáltatás(oka)t is igénybe kíván venni, úgy erről és az érintett szolgáltatás nyújtásával összefüggő személyes adatkezelésről az Igénybevevő külön nyilatkozik.

Az Igénybevevő a Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy amennyiben a Bővítés szükségessé teszi, úgy az Információs Életvezetés-támogatás nyújtása a későbbiekben más domain-ről valósuljon meg. Az Igénybevevő a Nyilatkozat elfogadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató a Személyes Adatokat Bővítés céljából harmadik fél adatkezelő részére továbbítsa azzal, hogy erről az Igénybevevőt előzetesen értesíti, és az értesítőben megjelölt harmadik fél adatkezelő részére történő adattovábbításhoz az Igénybevevő visszaigazolandó megerősítését (hozzájárulását) kéri.

Az Igénybevevő által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat a Szolgáltató a jogszabályi keretek között kezeli. A Szolgáltató nem kezeli a Személyes Adatokat az Igénybevevő jelen Nyilatkozatban megadott hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra (pl. a Bővítés révén nyújtandó új szolgáltatásokhoz kapcsolódó célra), és nem is továbbítja azokat az adatfeldolgozón kívül harmadik személyek részére – kivéve, ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező. A Szolgáltató a Személyes Adatokat marketing célokra csak annyiban használja fel, hogy tájékoztatást nyújt az Igénybevevők részére a Bővítés révén elérhető új szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, azaz az Információs Életvezetés-támogatás Igénybevevő általi igénybevételének, illetve a QualityCare™ weboldal Igénybevevő általi használatának időtartama alatt kezeli.

Az Igénybevevő a QualityCare™ weboldalon a Regisztráció útján létrehozott felhasználói profilját, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatait a felhasználói profilján belül, a „Profilom” menüpontban törölheti; ebben az esetben felhasználói profilja megszűnik, a korábban megadott Személyes Adatai törlődnek a QualityCare™ rendszerből (az Igénybevevőre vonatkozóan kizárólag aggregált, az egyedi azonosításra nem alkalmas adatok maradnak a rendszerben).

Az Igénybevevő felhasználói profilja, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatai automatikusan törlődnek a QualityCare™ rendszerből, amennyiben az Igénybevevő felhasználói profiljába kilencven (90) napon keresztül nem jelentkezik be.

Az Igénybevevő a fentieken túl jogosult a felhasználói profilja, illetve az ahhoz kapcsolódóan megadott Személyes Adatai Szolgáltató általi törlését is kérelmezni – ebben az esetben a törlés iránt a Szolgáltató haladéktalanul intézkedik.

AZ IGÉNYBEVEVŐ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Igénybevevőnek - az Infotv. 14-15.§-ainak megfelelően - bármikor jogában áll tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól a Szolgáltató által róla nyilvántartott Személyes Adatok kezeléséről, mely tájékoztatást a Szolgáltató - az Infotv. 15-16.§-ában foglaltak szerint - köteles megadni részére. A tájékoztatás nemteljesítése esetén az Igénybevevő bírósághoz, illetve a NAIH-hoz fordulhat.

Az Igénybevevőnek – az Infotv. 17-18.§-ainak megfelelően - bármikor jogában áll a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését, illetve zárolását kérni, melyet a Szolgáltató – az Infotv. 17-18.§-aiban foglaltak szerint – köteles teljesíteni. A kérelem Szolgáltató általi nemteljesítése esetén az Igénybevevő bírósághoz, illetve a NAIH-hoz fordulhat.

A Szolgáltató - az Infotv. 15.§ (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatásért, valamint a Személyes Adatok helyesbítéséért, törléséért vagy zárolásáért semmilyen költséget vagy díjat nem számít fel az Igénybevevőnek.

Az Igénybevevőnek a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az Igénybevevő Személyes Adatai kezelése ellen - az Infotv. 21.§-ában foglaltaknak megfelelően – tiltakozhat, ebben az esetben a Szolgáltató a tiltakozás megalapozottságának vizsgálatával kapcsolatosan köteles az Infotv. 21.§-ában foglaltak szerint eljárni. Ha az Igénybevevő a Szolgáltató tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a tiltakozás megalapozottságának – az Infotv. 21.§-a szerinti – vizsgálatát elmulasztotta, az Igénybevevő bírósághoz fordulhat.

Az Igénybevevő a rá vonatkozó Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos jogainak sérelme esetén – az Infotv. 22.§-ában foglaltaknak megfelelően – bírósághoz fordulhat jogorvoslatért, illetve az Infotv. 23.§-a alapján kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet.

Az Igénybevevő a rá vonatkozó Személyes Adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá hozzájárulása visszavonását a Szolgáltató (LEO Pharma A/S) kapcsolattartójához, Dr. Bondár Andrea-hoz (e-mail: informacio@leo-pharma.com) címzett kérelmében jelezheti.

A SZEMÉLYES ADATOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE – AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓ, ADATTOVÁBBÍTÁS

A QualityCare™ Adatbázisban tárolt és kezelt Személyes Adatok felelős adatkezelője a Szolgáltató (LEO Pharma A/S – székhely: DK 2750 Ballerup, Industriparken 55., Dánia; cégjegyzékszám [CVR-nr]: 56759514; kapcsolattartó: Dr. Bondár Andrea; NAIH nyilvántartási szám: NAIH 66457/2013.).

A Személyes Adatokat a Szolgáltató szerződéses megbízása alapján a QualityCare™ Adatbázist üzemeltető adatfeldolgozó és hosting cég:

DIS/PLAY A/S
Staunings Pl. 3
1607 Copenhagen
Denmark
Tel: +45 33 97 44 10
www.dis-play.dk
cégjegyzékszám (CVR-nr): 29203776;

„Adatfeldolgozó” gyűjti, tárolja és dolgozza fel, a Szolgáltató utasításainak megfelelően.

A Személyes Adatokhoz kizárólag az Adatfeldolgozó, illetve annak érintett munkatársai férnek hozzá, az adatfeldolgozással kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése körében.

Az Adatfeldolgozó az általa feldolgozott Személyes Adatokat kizárólag anonimizált, az érintett Igénybevevő azonosítását lehetővé nem tevő formában továbbítja a Szolgáltató számára.

A jelen Nyilatkozat elektronikus úton történő elfogadásával az Igénybevevő kifejezetten hozzájárul a fentiek szerinti adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adattovábbításhoz; az Igénybevevő e hozzájárulása írásbeli hozzájárulásnak minősül.

Az Igénybevevő jelen Nyilatkozatban foglalt, az adatkezeléshez, illetve az adatfeldolgozáshoz történő hozzájárulása kizárólag az Információs Életvezetés-támogatáshoz kapcsolódó, a fentiekben részletesen ismertetett adatkezelésre, illetve adatfeldolgozásra terjed ki, így nem foglalja magában a Bővítéshez kapcsolódó adatkezelésekhez, illetve adatfeldolgozásokhoz történő hozzájárulást. Amennyiben a Bővítés folytán kialakításra kerülő komplex életvezetés támogatási szolgáltatáscsomag Igénybevevő általi igénybevételére tekintettel a Személyes Adatok jelen Nyilatkozattól eltérő feltételekkel történő adatkezelése, illetve adatfeldolgozása; a Személyes Adatokhoz további harmadik személyek hozzáférése; vagy a Személyes Adatok további adatkezelők vagy adatfeldolgozók részére történő továbbítása szükséges, úgy az ezekkel összefüggő adatkezelésről, adatfeldolgozásról, illetve adattovábbításról az Igénybevevő külön nyilatkozik.

A Szolgáltató jelen Nyilatkozat alapján végzett, illetve az adatfeldolgozóval végeztetett adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeit a NAIH - az Infotv. 66.§-ában foglaltakkal összhangban – nyilvántartásba vette, az adatvédelmi nyilvántartásba vétel száma: NAIH 66457/2013.

ADATBIZTONSÁG

A Személyes Adatokat a Szolgáltató megbízásából az Adatfeldolgozó az Európai Gazdasági Térség („EGT”) területén található magas biztonságú szerveren őrzi és minden szükséges óvintézkedést megtesz az adatok védelme – tehát az adatok elvesztése; illetéktelen továbbítása, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, módosítása, törlése vagy megsemmisítése; valamint az illetéktelen adatbevitel megakadályozása – érdekében.

A Szolgáltató megbízásából az Adatfeldolgozó a Személyes Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, az adatok pontos karbantartása és az információk helyes felhasználása érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és menedzsment eljárásokat alkalmaz az online módon gyűjtött adatok védelmére.

Az Adatfeldolgozó Személyes Adatokhoz hozzáférő munkatársai megfelelő képzést kaptak az adatok helyes, és a biztonsági szabályzat, valamint a szigorú titkossági szabványok szerinti kezelésére.

ANONIM LÁTOGATÁSAZONOSÍTÓK („COOKIE-K”) HASZNÁLATA